Aviso legal y Condiciones generales

En aquesta pàgina trobaràs informació sobre l'Avís legal i les Condicions d'ús de la plataforma.

Per altres aspectes legals i procediments pots consultar també aquestes pàgines.

 

 


 


Avis legal
 

1.- Titularitat del Portal
AGROBOCA, S.L. amb domicili a Barcelona, ​​c / Mendel 4 i amb CIF B66794280 Inscrita al Registre Mercantil Central, és el titular d'al portal agroboca.com (en endavant, AGROBOCA) i el posa a disposició dels usuaris d'Internet, amb la finalitat tant de proporcionar informació sobre els serveis, així com permetre la prestació de serveis a través del Portal; i això en compliment del que estableix l'article 10 de la Llei de Serveis i Societat de la Informació 34/2002.

2.- Condicions Generals d'utilització i acceptació de les mateixes
Les presents condicions generals d'utilització de el portal AGROBOCA juntament amb les condicions generals de contractació dels serveis que es presten en el mateix així com qualssevol altres condicions particulars que puguin establir-se, tenen com a finalitat la regulació i informació als usuaris dels serveis de AGROBOCA i la regulació de l'ús del Portal.

La navegació i la utilització dels serveis de l'portal suposen l'acceptació com a Usuari i sense reserves de cap tipus, de totes les condicions generals d'utilització, de les condicions generals de contractació i qualssevol altres que puguin existir en relació amb la prestació de serveis de AGROBOCA.

AGROBOCA podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents condicions generals, així com les condicions generals de contractació i les condicions generals que s'incloguin mitjançant la publicació de les citades modificacions al portal per tal que siguin conegudes amb caràcter previ per els usuaris.

 

Condicions generals d'utilització del portal
 

1.- Política de Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, AGROBOCA informa l'Usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes al portal per i per AGROBOCA i sota la seva responsabilitat.

Aquest fitxer ha estat creat amb la finalitat d'informar i prestar els serveis oferts per AGROBOCA entre els seus usuaris, així com la realització d'activitats promocionals i publicitàries mitjançant qualsevol mitjà, incloent l'enviament de correus electrònics.

Per a una informació més detallada consultar l'apartat Política de Privacitat.

 

2.- Propietat industrial i intel·lectual. Política de hipervincles

2.1 Tipus de continguts

AGROBOCA és una plataforma que ofereix continguts propis i dels usuaris. Entenem com a continguts propis (d'ara endavant els continguts) aquells generats exclusivament per AGROBOCA sense la col·laboració dels usuaris de l'portal, I entenem com a continguts dels usuaris (d'ara endavant les publicacions) dels continguts publicats pels usuaris de l'portal

2.2.- Tots els continguts inclosos al Portal i en particular les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, programari o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan protegits per drets d' propietat industrial i intel·lectual de AGROBOCA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat la seva inclusió al Portal. Queda per tant prohibida qualsevol utilització i / o reproducció dels mateixos sense consentiment exprés de AGROBOCA.

2.3.- AGROBOCA no es fa responsable de l'contingut ni de la veracitat de les publicacions que els usuaris redactin, editen o publiquin en AGROBOCA, sent de la seva exclusiva responsabilitat i competència davant la Llei. AGROBOCA es reserva el dret de modificar o eliminar sense previ avís aquelles publicacions que contravinguin les obligacions de l'usuari o siguin contràries a la llei.

2.4. Els espais cedits sota contracte als usuaris Venedors per a la promoció i venda de productes són considerats com BOTIGUES dins el portal. Les publicacions sobre productes són considerats ANUNCIS dels productes dins de les botigues. Totes les publicacions contingudes dins de les botigues, inclosos els anuncis de producte, són d'exclusiva responsabilitat i competència de l'usuari VENEDOR davant la llei.

2.5.- AGROBOCA no serà responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que puguin derivar de la inclusió al Portal de marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o programari pertanyents a tercers que hagin declarat ser titulars dels mateixos a l'incloure'ls en el Portal.

2.6.- En cap cas s'entendrà que l'accés i la navegació de l'Usuari implica una autorització o que s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret i en concret, de la alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de AGROBOCA o dels titulars corresponents.

La utilització de les marques de AGROBOCA per part dels clients en els seus catàlegs, fullets, documentació comercial, pàgina web o de qualsevol altra forma haurà de ser expressament autoritzada per AGROBOCA.

2.7.- No es podrà establir cap vincle al Portal des de qualsevol altra web sense el consentiment previ i exprés de AGROBOCA.

Els enllaços que s'estableixin hauran de fer-se a la pàgina principal de AGROBOCA o, si s'escau, a aquella que AGROBOCA estableixi sent dit enllaç absolut i complet de forma que el porti a l'Usuari a el lloc de AGROBOCA que haurà d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina principal.

2.8.- Dins de les publicacions realitzades pels usuaris no es podrà establir cap vincle des del Portal a qualsevol altra web sense el consentiment previ i exprés de AGROBOCA.

2.9.- AGROBOCA no serà responsable de l'contingut de les pàgines web de destinació que s'estableixin mitjançant vincles al Portal ni tampoc de les infraccions de drets de tercers en què aquestes pàgines poguessin incórrer.

 

3.- Responsabilitat d' AGROBOCA

L'Usuari reconeix i accepta que la utilització del Portal AGROBOCA i dels seus serveis es fa sota la seva total responsabilitat.

AGROBOCA únicament respondrà dels danys que l'Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del portal quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa d'AGROBOCA.

No obstant això, AGROBOCA declara haver adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Portal i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components que puguin perjudicar l'usuari.

 

4.- Tipus d'usuaris i activitat de AGROBOCA

AGROBOCA és una plataforma per a promocionar l'intercanvi entre productors, comerços i consumidors. A l'efecte d'obligacions dels usuaris davant l'ús de l'portal, AGROBOCA distingeix dos tipus d'usuaris:

- Usuaris compradors: són aquells que utilitzen el portal per adquirir o comprar productes
- Usuaris venedors: són aquells que utilitzen el portal per vendre els seus productes. Són usuaris venedors, per exemple, els productors i els comerços, que fan servir AGROBOCA per oferir o vendre els seus productes.

AGROBOCA no ven ni compra productes. AGROBOCA ofereix serveis per facilitar l'adquisició de productes als compradors, i serveis i eines digitals als venedors per facilitar la venda. AGROBOCA no intervé ni es responsabilitza de les relacions mercantils que es puguin establir entre usuaris de qualsevol tipus.

 

5.- Obligacions generals de l'Usuari

Usuari s'obliga a usar els continguts de l'portal de forma diligent, correcta i lícita i es compromet a no:

a) Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums oa l'ordre públic.

b) Reproduir, copiar, distribuir, permetre l'accés de el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb la corresponent autorització del seu titular.

c) Utilitzar els continguts del portal per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació

 

6.- Obligacions entre usuaris Venedors i Compradors

A cada transacció de compra venda realitzada al portal, intervenen dues parts, venedor i comprador, que s'obliguen a respectar les condicions d'ús específiques de cada venedor, eximint a AGROBOCA de qualsevol responsabilitat. L'usuari en qualitat de comprador podrà consultar aquestes condicions en l'apartat de cada botiga i disponible al menú de la botiga Condicions de compra.

Per al bon funcionament de la plataforma, els usuaris s'obliguen voluntàriament a:

a) Els venedors, acceptar els pagaments d'aquells productes que rebin després d'efectuar la compra, sempre que no es contravinguin les Condicions Generals de Compra de venedor.

b) Votacions. Les votacions i comentaris són de vital importància per aportar objectivitat sobre la qualitat dels productes. Cada usuari disposa al tauler de control de les seves comandes de la possibilitat de valorar la compra realitzada mitjançant el seu vot. Les votacions són la millor manera per conèixer l'opinió i experiència d'altres usuaris com a criteri independent de compra.

c) Condicions de compra de les botigues.
Els venedors s'obliguen a publicar les seves pròpies condicions de compra informant als usuaris d'acord amb la normativa vigent en matèria de comerç electrònic i eximint a AGROBOCA de qualsevol responsabilitat.
Els usuaris compradors s'obliguen a llegir i acceptar les condicions de compra de l venedor abans de realitzar les seves compres.


En cas de detectar una infracció de la política d'ús o per resoldre un litigi entre comprador i venedor Agroboca posa a disposició dels usuaris un formulari d'infraccions o litigis per al  seu arbitratge i proposta d'una solució justa per a les dues parts.

 

7.- Comunicacions comercials

AGROBOCA podrà enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà amb ple respecte a la legislació que en matèria de protecció de dades personals es trobi vigent.

Per a les comunicacions comercials realitzades a través de l'correu electrònic i en compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, serà degudament recaptat el consentiment de l'Usuari en el moment de recollir les dades corresponents.

L'Usuari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de les comunicacions personals amb la simple notificació de la seva voluntat a AGROBOCA tornant l'e-mail que rebi i indicant REVOCAR o ELIMINAR o dirigint un correu electrònic a l'adreça legal @ agroboca. com.

 

8.- Legislació aplicable

Les relacions establertes entre l'Usuari i el titular de l'portal AGROBOCA es regeixen pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre a un fur, AGROBOCA i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

En tot cas seran aplicables les normes de l'Ordenament Jurídic Espanyol.

 

9. Condicions generals de contractació per a usuaris Venedors

9.1.- Les presents condicions generals de contractació juntament, amb les condicions particulars que, si escau s'estableixin, regularan expressament les relacions sorgides entre AGROBOCA i els usuaris venedors, que contractin els serveis oferts a través del Portal.

9.2. Resum dels serveis.
Els detalls vigents dels tipus de botiga i serveis i les seves tarifes es poden consultar a l'apartat Serveis i tarifes.

Avançar, que el venedor s'obliga a servir els productes oferts a la venda i actualitzar la disponibilitat dels productes. En cas de venda el venedor s'obliga voluntàriament a atendre les sol·licituds, comandes o alertes de comanda enviades per usuaris compradors des d' agroboca.com o de AGROBOCA, ia procedir a la preparació de l'enviament per lliurar els productes venuts.Si després de la venda i per causes alienes a Agroboca es procedís a la cancel·lació de la comanda i devolució de l'import de venda, les despeses per ús de l'transport, sistemes de pagament o serveis de Agroboca aniran a càrrec del venedor. La desatenció de les comandes o la falta d'actualització dels continguts poden ser considerats causa suficient per a la rescissió de contracte.

Incloem aquí només una breu descripció informativa sobre els serveis contractables al portal (Més informació a Serveis)
AGROBOCA ofereix botigues on line per productors agroalimentaris i comerços i amb diferents serveis, uns gratuïts i altres de pagament. L'ús de cada tipus de botiga per part de l'usuari en qualitat de venedor exigeix ​​la contractació i acceptació de les condicions particulars de cada servei.

 • Botigues Bàsiques
  Són gratuïtes. No inclouen sistemes de pagament associats. El venedor no pot perfeccionar la venda en línia, només rep alertes de comanda.
   
 • Botigues avançades
  Inclouen sistemes de pagament associats. El comprador pot fer el pagament en línia. El venedor paga una petita comissió per cada venda realitzada en AGROBOCA en concepte d'ús de la plataforma.
   
 • Botigues Premium
  Aquestes botigues ofereixen serveis premium. El venedor paga una petita quota trimestral (o anual), més una petita comissió per cada venda realitzada a AGROBOCA en concepte d'ús de la plataforma.

 

9.3.- Les presents Condicions Generals han estat elaborats d'acord amb el que disposa, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, Reial Decret Legislatiu 1/2007 que recull el Text refós de Defensa de Consumidors i Usuaris, la Llei 7 / 1996 d'Ordenació de l'Comerç Minorista i, si escau per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

9.4.- La prestació de qualsevol dels serveis del Portal suposa l'acceptació de l'Usuari de totes i cadascuna de les condicions generals de contractació, de les Condicions Generals d'Utilització del Portal així com en el seu cas de les condicions particulars que regeixin la prestació de el servei.

9.5.- AGROBOCA informa que els tràmits per efectuar la prestació dels serveis oferts són aquells descrits en les presents condicions i aquells que s'indiquin en pantalla que es refereixi a cada servei concret de manera que l'Usuari tingui accés a aquesta informació de manera veraç , eficaç i complet a la contractació de l'servei i declarant dit Usuari que coneix i accepta aquests tràmits com necessaris per obtenir la prestació de l'corresponent servei.

9.6.- Tota la informació proporcionada a AGROBOCA sobre els serveis contractats serà emmagatzemada de manera que l'Usuari podrà tenir accés al tauler de control a l'apartat Contractes.

9.7.- Per poder accedir a la prestació dels serveis oferts a través d'aquest Portal, l'Usuari haurà de haver-se registrat prèviament, amb un correu electrònic (Nom d'Usuari) i una contrasenya. El Nom d'Usuari i una contrasenya són elements identificadors que habiliten a l'Usuari per accedir als Serveis del Portal i tenen caràcter personal i intransferible. AGROBOCA podrà realitzar modificacions previ avís a l'Usuari en aquest cas les claus modificades perdran la seva validesa.

9.8.- Tots els mitjans tècnics que siguin necessaris per a accedir a l'Portal i a la prestació de serveis d'AGROBOCA serà per compte exclusiu de l'Usuari així com qualssevol impostos o despeses d'altre tipus als quals la prestació de serveis donés lloc.

9.9.- Els contractes celebrats a través del present Portal es regiran per la legislació espanyola que serà d'aplicació en el no recollit en les presents condicions en matèria d'interpretació, validesa i execució.

No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre a un fur, AGROBOCA i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

9.10.- Rescissió de l'contracte
AGROBOCA es reserva el dret a cessar o interrompre la prestació dels seus serveis sense previ avís i durant el temps que estimi oportú, si l'usuari no complís amb alguna de les polítiques d'ús de l'portal o de les obligacions de l'contracte de serveis vigent o per raons d'impossibilitat tècnica per a la prestació de servei, sense prejudici dels danys o molèsties que pogués ocasionar a l'usuari.

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per prestar els seus serveis i analitzar el tràfic. Agroboca rep informació sobre l'ús que fas d'aquest lloc web. Si continues navegant per www.agroboca.com, se sobreentén que acceptes l'ús de les cookies.